Przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 15 grudnia 2021 roku projekt rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) prezentuje ambitne podejście w zakresie dekarbonizacji systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach w Unii Europejskiej. W jednoznaczny sposób przeciera drogę pompom ciepła, tak aby stały się podstawowym systemem ogrzewania budynków. Wyraźna deklaracja Komisji w sprawie wycofania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia do 2040 r. oznacza konieczność przyśpieszenia dekarbonizacji tego sektora. Poprzez zakończenie zachęt finansowych dla kotłów na paliwa kopalne od 2027 r., KE słusznie wdraża zasadę “zanieczyszczający płaci” i umożliwia obywatelom przejście na zielone ciepło z pomp ciepła.

Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Wprowadzenie minimalnych standardów charakterystyki energetycznej, którym towarzyszą konkretne terminy, pozwoli zmodernizować budynki o najgorszej charakterystyce energetycznej. Dzięki temu będą one gotowe do użytkowania pomp ciepła. Świadectwa charakterystyki energetycznej zawierające informacje na temat systemu grzewczego oraz stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz punkty kompleksowej obsługi dla konsumentów będą pomagać przygotować i przeprowadzić proces renowacji systemu ogrzewania.

Europejskie Stowarzyszenie Branży Pomp Ciepła (EHPA), którego aktywnym członkiem jest Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, uważa, że Komisja Europejska powinna przyjąć bardziej ambitne podejście w kwestii ustanowienia konkretnych celów dla budynków na lata 2030 i 2050. Choć dobrym pierwszym krokiem jest zapis w dyrektywie, aby wszystkie nowe budynki były zeroemisyjne do 2030 roku. I oczywiście, do 2050 roku wszystkie budynki muszą być zeroemisyjne, choć dzięki pompom ciepła można osiągnąć także standard budynków plus energetycznych.

Według własnych obliczeń Komisji, do 2030 r. około 40% budynków mieszkalnych i 65% budynków komercyjnych w UE będzie ogrzewanych dzięki energii elektrycznej, głównie dzięki pompom ciepła. Aby tak się stało, Europa musi w ciągu najbliższej dekady czterokrotnie zwiększyć liczbę instalowanych pomp ciepła. Obecnie 13,3 mln pomp ciepła ogrzewa domy, biura i całe dzielnice w UE; do 2030 r. liczba ta powinna wynosić co najmniej 50 mln.

Europejska branża pomp ciepła – reprezentowana przez EHPA – jest gotowa do działania i może zwiększyć tę skalę. Dlatego EHPA popiera wymóg, aby państwa członkowskie zapewniły wystarczającą liczbę pracowników gotowych do przeprowadzenia masowego rozpowszechnienia pomp ciepła w sektorze budowlanym.

“Pompy ciepła w renowacjach budynków doprowadzą do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ta technologia już jest powszechnie dostępna. Teraz dyrektywa EPBD wyznacza ambitne terminy i pomaga konsumentom uwolnić ten potencjał” – mówi Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA. Środki te, wraz z wprowadzeniem uprawnień do emisji dwutlenku węgla przez sektor ciepła i chłodu w budynkach, wymagają pełnego wsparcia ze strony państw członkowskich UE, aby możliwe było ich masowe wdrożenie w Europie, jeśli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.”

Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes PORT PC – „W 2030 roku dzięki znacznemu udziałowi OZE w produkcji energii elektrycznej w Europie, pośrednia emisja CO2 pochodząca z pracujących pomp ciepła będzie w Europie blisko 10-krotnie niższa niż ta, która wynika ze spalania gazu ziemnego w kotłach kondensacyjnych. Te prognozy jednoznacznie wskazują na kluczową rolę pomp ciepła w dekarbonizacji ogrzewania budynków w najbliższych latach.”

Źródło: EHPA, PORT PC