Z przyjemnością informujemy, że w dn. 22.12.2018 – 04.01.2019, w środkach komunikacji publicznej Krakowa (autobusach i tramwajach) emitowany będzie krótki film poświęcony wykorzystaniu ciepła Ziemi w Krakowie.

Film jest jednym z elementów szerszej kampanii reklamującej wykorzystanie zasobów tzw. płytkiej geotermii, która prowadzona jest w ramach realizacji projektu GeoPLASMA-CE w 6 krajach Europy Środkowej, w tym w: Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Słowenii oraz oczywiście w Polsce.
Celem projektu GeoPLASMA-CE jest poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

Akcja promująca wykorzystanie geotermalnych pomp ciepła w Krakowie realizowana jest przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Katedrę Surowców Energetycznych we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa – Wydziałem Gospodarki Komunalnej.
Partnerami stowarzyszonymi są: miasto Kraków głównie Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.

Dotychczasowe działania promocyjne:

Dotychczas, w ramach promocji wykorzystania ciepła Ziemi przy pomocy geotermalnych pomp ciepła, w tym z uwzględnieniem specyficznych warunków Krakowa, ukazały się następujące materiały: https://youtu.be/zxJ_KpLa-QI, https://youtu.be/vyDAghOEOoY, https://youtu.be/GInohVlzhBs.

W ramach projektu odbyło się także we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK, spotkanie z interesariuszami – odbiorcami wyników projektu GeoPLASMA-CE – „National Stakeholder’s Event”. Konferencja odbyła się w dn. 25 września 2018 r., w sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła na spotkaniu reprezentował dr inż. Adolf Mirowski.
Komentarz dot. tego wydarzenia znajdą Państwo tutaj: https://youtu.be/Sk8UXPA7e_0.

Na początku 2019 roku, planowane są kolejne akcje promujące wykorzystanie geotermalnych pomp ciepła, w tym szereg szkoleń z wykorzystaniem “narzędzi”, które powstaną w ramach projektu, m.in. portal dla użytkowników i ekspertów: https://portal.geoplasma-ce.eu.

O projekcie GeoPLASMA-CE:

GeoPLASMA-CE ma na celu opracowanie strategii wykorzystania płytkiej geotermii (pomp ciepła) oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie w Europie Środkowej. Zasoby geotermalne mogą być wykorzystywane lokalnie, a endogeniczne źródła ciepła nie emitują szkodliwych substancji. Rozwój technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej wydaje się kluczowym zagadnieniem prowadzącym do zmniejszenia emisji niebezpiecznych substancji do otoczenia, ochrony klimatu i poprawy jakości powietrza. Jednym z efektów projektu będzie stworzenie portalu internetowej, który będzie platformą wymiany informacji z zakresu możliwości wykorzystania technologii pomp ciepła pomiędzy ekspertami, sektorem publicznym oraz odbiorcami indywidualnymi. Celem projektu jest także wykorzystanie obecnej, najnowszej wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących oceny zasobów oraz identyfikacji zagrożeń związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej w celu udostępnienia tej informacji do tworzenia optymalnych strategii zarządzania terytorialnego, w tym planowania energetycznego. Nowoczesne standardy planowania i zarządzania w zakresie wykorzystania pomp ciepła, w tym także długoterminowy monitoring będą testowane w obszarach pilotażowych (wybranych miastach), w tym w Krakowie, gdzie władze miasta wykazały zainteresowanie uczestnictwem oraz wynikami projektu. Władze lokalne zaangażowanych miast (obszarów pilotażowych) będą odpowiedzialne za wskazanie możliwości wdrożenia wyników projektu do regionalnych i lokalnych strategii planowania energetycznego.

GeoPLASMA-CE będzie wspierała wykorzystanie zintegrowanych strategii zarządzania zasobami „płytkiej geotermii”, które będą wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiskowych oraz wskażą możliwości i kierunki zmierzające do modernizacji systemów ogrzewania i chłodzenia zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich w Europie Środkowej.

Dodatkowym atutem projektu będzie wymiana doświadczeń oraz transfer wiedzy i technologii pomiędzy krajami uczestniczącymi oraz promocja niskoemisyjnych źródeł ciepła, (pompy ciepła) co może wpłynąć na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w krajach partnerskich.


Działania projektu GeoPLASMA-CE składają się z sześciu pakietów roboczych i przewidują m.in. opracowanie:

  •  portalu internetowego z platformą ekspercką wspomagającą procesy decyzyjne w zakresie planowania i rozwoju geotermalnych pomp ciepła;
  •  ujednoliconych zasad i wytycznych dla sporządzania map potencjału płytkiej geotermii na bazie trójwymiarowego modelu geologiczno-hydrogeologicznego oraz powiązanych z nimi map tematycznych: konfliktowości i wrażliwości środowiskowej;
  •  wynikowych map potencjału z określeniem warunków geotermicznych podłoża skalnego i map tematycznych wraz z towarzyszącymi objaśnieniami dla 6 obszarów pilotażowych;
  •  strategii dla rozwoju płytkiej geotermii w regionach pilotażowych;
  •  zbioru uniwersalnych zasad służących tworzeniu w przyszłości podobnych strategii wdrażania zastosowań płytkiej geotermii na innych obszarach Europy Środkowej i na świecie.

Projekt realizowany w latach 2016–2019. Całkowita wartość projektu to 896 081 €, z czego dofinansowanie ze środków programu INTERREG-CE wyniosło 2 388 495 €.

Kontakt (koordynator projektu):
Mgr inż. Marek Hajto (AGH), e-mail: mhajto@agh.edu.pl

Więcej informacji o projekcie pod adresem: www.geoplasma-ce.eu

Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez koordynatora projektu.