W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (1 lipca br.) Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła wystosowała pismo do Ministra Energii przedstawiające stanowisko Organizacji w tej kwestii.

Zdaniem PORT PC Ustawa w obecnym kształcie wstrzyma rozwój energetyki odnawialnej – w tym również przydomowych inwestycji prosumenckich. Podobnie jak nowo przyjęta ustawa „odległościowa” trwale zablokuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

W stanowisku zwrócono uwagę m.in. na brak uwzględnienia w nowelizacji mechanizmów wsparcia dla produkcji ciepła z OZE. Organizacja argumentuje, że „uwolnienie potencjału produkcji ciepła z OZE może być ogromną szansą dla likwidacji problemu tzw. „niskiej emisji” zanieczyszczeń powietrza, z którym boryka się znaczna część Polski”. Zamiana kotłów węglowych na mikroinstalacje OZE, w tym  pompy ciepła, wykorzystujące tylko i wyłącznie energię wyprodukowaną w Polsce, to jeden ze skutecznych, bezpiecznych energetycznie i trwałych sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem.

Stanowisko PORT PC miało na celu zwrócenie uwagi Ministerstwa Energii na konieczność opracowania kompleksowej strategii rozwoju energetyki z uwzględnieniem realnego wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym kraju. „Uważamy, że dalsze ograniczanie rozwoju OZE w Polsce wynikające z przyjętych w ostatnim czasie aktów prawnych przyczyni się do brzemiennych w skutkach dysproporcji w stosunku do gospodarek krajów wysokorozwiniętych. Stabilny i sprawiedliwy społecznie system wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych może stać się motorem napędowym rozwoju polskiej gospodarki.”– pisze PORT PC w stanowisku do Ministra Energii.

PORT PC wyraża nadzieję, że kolejne działania władz państwa, również te ustawodawcze, będą brały pod uwagę potrzebę stanowczego wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce ponad wszelkimi podziałami politycznymi.

 

/Źródło: PORT PC/