Zapraszamy na XII Kongres PORT PC

W imieniu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na XII Kongres PORT PC, który odbędzie się 13 czerwca 2024 roku w Warszawie. Tegoroczne hasło kongresu to: „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. Nasze spotkanie będzie doskonałą okazją, by zgłębić najnowsze trendy i podyskutować o przyszłości technologii pomp ciepła z czołowymi specjalistami z kraju i ze świata.

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na rynku energii, które bezpośrednio wpłynęły na branżę pomp ciepła. Oczekuje się, że w miarę stabilizacji cen energii elektrycznej oraz w efekcie wprowadzenia taryf dynamicznych, koszty eksploatacji pomp ciepła ulegną obniżeniu, co pozytywnie przełoży się na rozwój technologii pomp ciepła w Polsce i wzmocni nasz rynek. Nasz kongres będzie więc okazją do głębszej analizy, jak te przemiany wpływają na branżę oraz jakie nowe możliwości otwiera przed nami zmieniona dyrektywa budynkowa (EPBD).

Przygotowaliśmy dla uczestników serię paneli dyskusyjnych, które pozwolą zgłębić kluczowe dla naszej branży tematy. Niewątpliwie należą do nich obecne i przyszłe wyzwania na polskim rynku pomp ciepła, w tym kwestie audytów energetycznych, praktyk biznesowych i wykonawczych czy też wpływu regulacji unijnych. Szczególną uwagę poświęcimy temu, jak w praktyce wykorzystać taryfy dynamiczne, aby uzyskać maksymalną korzyść z nowych rozwiązań.

Do współpracy zaprosiliśmy czołowych ekspertów i liderów branży. Wśród naszych gości znajdą się Patrick Crombez, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), Monika Morawiecka z Regulatory Assistance Project (RAP) oraz Marek Miara z Fraunhofer ISE. Ich wiedza i doświadczenie są nieocenione w poszukiwaniu najskuteczniejszych sposobów na przyspieszenie transformacji energetycznej i dekarbonizację ogrzewania — kluczowych dla poprawy efektywności energetycznej i jakości powietrza w Polsce.

Podczas XII Kongresu PORT PC nie zabraknie również okazji do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i rozwijania współpracy międzynarodowej. Liczymy, że atmosfera otwartości i współpracy, która od kilkunastu lat jest znakiem rozpoznawczym naszych corocznych spotkań, umożliwi uczestnikom pełne wykorzystanie ich potencjału, między innymi zwiększając możliwości rozwoju zawodowego.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że uczestnictwo w XII Kongresie PORT PC to nie tylko szansa na zdobycie wiedzy, ale także możliwość, by wpłynąć na przyszłość technologii pomp ciepła. Nasza branża stoi przed wieloma wyzwaniami, jednak równie wielkie są możliwości, które możemy efektywnie wykorzystać. Gorąco zachęcam do dołączenia do nas i wspólnego kreowania rozwiązań, które pozwolą stawić czoła tym wyzwaniom.

Zapraszam serdecznie do Warszawy w czerwcu — niech to spotkanie będzie momentem, w którym razem będziemy kształtować przyszłość naszej branży.

Do zobaczenia!


Paweł Lachman
Prezes Zarządu
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła


Perspektywa rozwoju technologii pomp ciepła w Unii Europejskiej

Bez względu na obecny, gorszy z perspektywy wyników sprzedaży, okres dla pomp ciepła zarówno w Polsce, jak i w większości krajów europejskich, ogólny trend dla tej technologii jest jasny i w perspektywie średnio- i długoterminowej jednoznacznie pozytywny. Scenariusze i plany na poziomie poszczególnych krajów, jak również na poziomie europejskim i światowym, przewidują dla technologii pomp ciepła dominującą i przewodnią rolę w zakresie ogrzewania i chłodzenia budynków.

Z technologicznego punku widzenia, istnieją obszary, w których pompy ciepła są już dziś technologią przodującą, a możliwe jest to dzięki ich dojrzałości technologicznej. Z perspektywy budynków jednorodzinnych, a więc obszaru, w którym zastosowanie pomp ciepła jest najbardziej rozpowszechnione, nie należy spodziewać się znaczących zmian technologicznych w najbliższych latach. Najlepsze produkty na rynku są dowodem na to, że już dziś pompy ciepła mogą być wysokoefektywne, ciche w działaniu i przyjazne dla użytkowników w komunikacji z nimi. Na tym polu prawdopodobnie największą zmianą w najbliższych latach będzie stopniowe przechodzenie na naturalne czynniki robocze jak na przykład propan.

Inaczej ma się sytuacja w budynkach wielorodzinnych, przemyśle oraz ciepłownictwie. I w tych dziedzinach jest już wiele przykładów wykorzystania pomp ciepła z sukcesem. Czego brakuje, to standaryzacji i rozpowszechnienia tych rozwiązań na dużą skalę. Jednocześnie należy stwierdzić, że właśnie w tych dziedzinach technologicznie „dużo się dzieje”. Zarówno w zastosowaniach praktycznych, jak i w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Pomijając rozwój technologii samej w sobie, można zaobserwować duże pobudzenie w tworzeniu nowych modeli biznesowych. Standardowy model zawierający jedynie trzy podmioty, a więc producenta pomp ciepła, instalatora oraz klienta końcowego, poszerzony został o całą paletę innych modeli. Coraz bardziej adresują one nie tylko samego użytkownika pompy ciepła, ale również jego „satysfakcję”. A więc optymalizację pracy pomp ciepła, zwiększającą jej efektywność, a przez to zmniejszającą koszty operacyjne. Do wspólnego działania „zapraszane” są również coraz częściej inne elementy, jako instalacje fotowoltaiczne, magazyny ciepła, ale również operatorzy sieci elektrycznych, czy dostawcy energii. Kluczowe jest tu wykorzystanie elastyczności czasu pracy pomp ciepła.

Nawiązując do tytułu, perspektywy szeroko rozumianego rozwoju technologii pomp ciepła, nie tylko na szczeblu krajowym, ale i międzynarodowym, są bardzo duże. Najbliższe lata na pewno nie będą należały do „nudnych” i jednocześnie umożliwiają uwolnienie wielkiego potencjału kapitałowego oraz innowacyjnego.

Marek Miara
Business Developer Heat Pumps
Fraunhofer ISE


Renesans gruntowych pomp ciepła

W specjalnej, dedykowanej sesji na temat gruntowych pomp ciepła będziemy skupiać swoją uwagę na zagadnieniach dotyczących geotermii płytkiej. W 2023 roku gruntowe pompy ciepła to jedyna technologia grzewcza w Polsce, która odnotowała wzrosty ok. +12% (w 2022 +28%). Według raportów EHPA i EGEC – GPC wzrosły w 2022 vs 2021 o ok. 15% w Europie, a w 2023 o kolejne 5% na co wskazują pierwsze dane z krajów UE, które spływają do tych stowarzyszeń.

Głównych powodów tej sytuacji należy upatrywać w dużym zaufaniu, jakim darzą tę technologię inwestorzy, ale także w zawirowaniach w łańcuchu dostaw oraz brakach powietrznych PC – większość GPC jest produkowanych w UE i była lepiej dostępna. Wiele zalet GPC vs powietrzne PC, które nieustannie warto przypominać, a które wykorzystane w umiejętny sposób przez Instalatorów są bardzo silnym argumentem do zakupu GPC. Dodatkowo GPC otrzymują wyższe kwoty dofinansowania w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie czy w Moim Cieple jako technologia o najwyższej efektywności.

Dla przykładu w Szwecji zasoby GPC sięgnęły na koniec 2022r. ok. 660.000 szt., co daje udział 12% wśród wszystkich urządzeń grzewczych (bardzo wysoka penetracja) – dla porównania w Polsce to tylko ok. 80.000 szt., czyli 0,5%. W Polsce ilościowo ok. 85% stanowią GPC < 20 kW, natomiast 15% stanowią GPC > 20 kW – jednak “mocowo”, GPC < 20 kW dostarczają tylko 30% mocy grzewczej, a GPC > 20 kW dostarczają aż 70% mocy grzewczej – co pokazuje jaka moc drzemie w tej technologii i w dużych instalacjach GPC.

PORT PC aktywnie uczestniczy w europejskich projektach rozwojowych dedykowanych gruntowym pompom ciepła. Projekt GeoBoost – okres trwania 01.2023 – 12.2025, konsorcjum 9 Partnerów z liderem EGEC, dofinansowanie LIFE, główne cele: zwiększenie sprzedaży GPC poprzez podnoszenie świadomości, harmonizacja i upraszczanie procedur legislacyjnych i uzyskiwania pozwoleń, analiza kosztów początkowych CAPEX oraz wdrażanie nowych modeli biznesowych, poprawa standardów monitorowania sprzedaży GPC, nadawanie priorytetu GPC w ramach planów zagospodarowania przestrzennego oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji instalatorów oraz firm wiertniczych. Na kongresie dowiemy się więcej o aktualnym statusie projektu, jego kamieniach milowych oraz wykonanych zadaniach.

Wśród głównych kierunków rozwoju GPC można wymienić:

– wprowadzane ograniczenia F-Gazowe powodują pojawianie się na rynku GPC z naturalnymi czynnikami roboczymi jak R290 propan, R744 CO2 czy R717 amoniak (głównie w przemysłowych zastosowaniach),

– wobec powyższego konieczne staje się wdrożenie specjalnych systemów zabezpieczających przed wyciekiem R290: systemy detekcji gazu z wentylacją mechaniczną, aktywne wkłady węglowe pochłaniające propan czy układ chłodniczy jako moduł zewnętrzny (poza budynkiem),

– GPC zwiększają wartość budynku jednorodzinnego – analiza ze Szwecji mówi o tym, że GPC powodują wzrost wartości budynków od 2,5% w regionie Sztokholmu do prawie 11% w bardziej oddalonych północnych regionach kraju. Średnio wartość budynku jednorodzinnego wzrasta o ok. 50.000 PLN.

Istotny wydarzeniem z początku 2024r. był głosowanie Parlamentu Europejskiego (Komisja Przemysłu, Energii i Badań (ITRE)) za przyjęciem strategii geotermalnej. Zdecydowaną większością głosów Komisja zagłosowała za raportem z inicjatywy profesora Krasnodębskiego na temat energii geotermalnej. Wszyscy, oprócz 2 z 53 posłów do Parlamentu Europejskiego, głosowali za przyjęciem sprawozdania. Świadczy to o pełnym zjednoczeniu politycznym co do potrzeby europejskiego podejścia do energii geotermalnej, aby pomóc miastom, przemysłowi i gospodarstwom domowym w przejściu na energię elektryczną, ciepłownictwo i chłodzenie ze źródeł odnawialnych.

Jakub Koczorowski
Wiceprezes zarządu PORT PC
Przewodniczący komisji dolnych źródeł ciepła


PIG-PIB wspiera rozwój systemów gruntowych pomp ciepła w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w ramach realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej (PSG) aktywnie wspiera rozwój wykorzystania zasobów ciepła Ziemi na terenie naszego kraju. Działania te są prowadzone w systematyczny sposób od roku 2014 i obejmują liczne projekty krajowe i międzynarodowe z zakresu oceny potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych geotermii niskotemperaturowej i gruntowych pomp ciepła (GPC). W 2022 roku zostały opublikowane pierwsze dostępne on-line Mapy Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej wspierające rozwój branży gruntowych pomp ciepła w Polsce. Aktualnie projekt pn. Mapa Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej (akronim MPGN) jest zadaniem ciągłym, mającym w przyszłości objąć teren całego kraju w cięciu arkuszowym map geologicznych w skali 1:50 000.

Wyniki zadania w postaci przetworzonych danych – map geotermalnych i innych przestrzennych warstw informacyjnych, są bezpłatnie udostępniane w Internecie poprzez dedykowane portale mapowe PIG-PIB (odpowiednio: geologia.pgi.gov.pl dla urządzeń stacjonarnych i geolog.pgi.gov.pl dla urządzeń mobilnych) w zakładce tematycznej „GEOTERMIA”.

Sporządzone warstwy informacyjne potencjału geotermalnego i uwarunkowań środowiskowych mogą pełnić funkcję narzędzia planistycznego, który pozwoli na wstępne wskazanie na danym obszarze najlepszych miejsc dla instalacji gruntowych pomp ciepła i wstępne oszacowanie ich mocy oraz optymalizację głębokości koniecznych do ich wykonania otworów wiertniczych.  Bezpłatne udostępnianie map poprzez portale mapowe PIG-PIB, ułatwi władzom samorządowym wdrażanie lokalnych strategii rozwoju OZE oraz planów ograniczania niskiej emisji, a podmiotom indywidualnym na racjonalne podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Uzupełnieniem opracowywanych w ramach zadań PSG arkuszy Mapy Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej jest aktualizacja i prowadzenie ogólnokrajowej bazy danych GIS dla geotermii niskotemperaturowej (akronim BDGNT), której celem jest bieżące gromadzenie danych pochodzących z dokumentacji geologicznych zgromadzonych w zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego (NAG) na temat wykonanych instalacji gruntowych pomp ciepła. Dane te pozwalając na prowadzenie statystyk zainstalowanej mocy cieplnej dla GPC oraz na oszacowanie całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej tych urządzeń.

W prezentacji zostaną przedstawione wyniki statystycznej analizy zbioru danych z wspomnianej wcześniej bazy BDGNT oraz idące za tym przeliczenia statystyk i prognoz rozwoju krajowego rynku GPC wyrażonych w ilości sprzedanych urządzeń gruntowych pomp ciepła (w sztukach) na wartości wyrażone w zainstalowanej mocy cieplnej w GW. Systemy GPC montowane są w budynkach o różnym przeznaczeniu i wielkości, głównie w  zabudowie jednorodzinnej, ale także w obiektach kubaturowych – biurowych, komercyjnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, których moce często osiągają setki kW aż do kilku MW. Dzięki tym przeliczeniom można rozpatrywać udział gruntowych pomp ciepła w krajowym miksie energetycznym OZE oraz ich możliwy potencjalny wkład w realizację celów strategii PEP2040.

Marta Szlasa
Zakład Geologii Inżynierskiej
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy


Polsce opłaca się odejście od paliw kopalnych i jak najszybsza transformacja

Przejście na odnawialne źródła energii, powinno stać się kluczowym aspektem strategii gospodarczej Polski. Odejście od paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, jest nie tylko koniecznością środowiskową, ale również ekonomiczną i społeczną.

Chciałbym się skupić na korzyściach ekonomicznych, korzyści społeczne i środowiskowe są bowiem niepodważalne.

  • Redukcja importu

Pełna na transformacja energetyczna naszej gospodarki umożliwiłaby pozostawienie znacznych środków finansowych w kraju. W 2022 roku import paliw kopalnych kosztował nas 193 mld PLN, natomiast w roku 2023 było to około 140 mld PLN. Przy pełnym przejściu na OZE przy wytwarzaniu energii elektrycznej konieczny byłby wyłącznie import uranu, jednak należy dodać że szacunkowo do wytworzenia 1GW energii elektrycznej rocznie w eletrowni atomowej potrzeba paliwa o wartości około 40 mln EURO wobec około 300 mln EURO w przypadku elektrowni węglowej.

  • Redukcja kosztów operacyjnych.

Koszty eksploatacji i utrzymania elektrowni węglowych są znacznie wyższe w porównaniu do instalacji OZE. Wymagają one kosztownej konserwacji oraz kosztownego zarządzania odpadami, takimi jak popiół i emisje gazów cieplarnianych. Elektrownie jądrowe również cechują się znacznie niższymi kosztami eksploatacji nawet biorąc pod uwagę techcznie trudniejszą gospodarkę odpadami

  • Stabilność cen energii

OZE takie jak energia słoneczna i wiatrowa, energetyka jądrowa oferują bardziej stabilne ceny energii niezależne od międzynarodowych rynków surowcowych zwłaszcza kiedy energia jest generowane
w kraju.

  • Inwestycje, miejsca pracy i konkurencyjność Polski

Rozwój sektora OZE z pewnością przyciągnąłby jeszcze większe inwestycje krajowe
i zagraniczne. Polska nieustająco ma szanse stać się największym w Europie hubem produkcyjnym pomp ciepła i znaczącym graczem na rynku farm wiatrowych i słonecznych. Mamy również szanse przyciągać producentów baterii oraz samochodów elektrycznych z całego świata.

 

Polska tylko w ciągu ostatnich 20 lat zasiliła budżet Rosji kwotą 733 mld PLN za import ropy i węgla.  Ceny, wolumen i kierunki importu gazu ziemnego są objęte tajemnicą statystyczną od 2006 roku,
nie wliczają się więc do tych statystyk, łączna kwota jest więc znacznie większa. W przypadku dynamicznej, dobrze przeprowadzonej transformacji nie musielibyśmy zasilać praktycznie żadnego innego budżetu oprócz własnego. Moglibyśmy stać się wiodącą lokalizacją dla inwestycji przemysłowych dla produkcji i technologii związanych z OZE i stać się trwale najbardziej konkurencyjną gospodarką w Unii Europejskiej.

Na co więc czekamy?

Czekamy jako firmy stowarzyszone w PORT PC na przejrzystą politykę energetyczną i przemysłową
w naszym kraju. Taką która umożliwi rozwój oraz relatywnie szybką tranformację energetyczną oraz transformację całej naszej gospodarki. Na aktywność naszego rządu w celu wspierania producentów którzy budują miejsca pracy i zwiększają know-how i konkurencyjność Polski. Na ograniczanie patologii rynkowych i nieuczciwych praktyk.

Rezygnacja z paliw kopalnych jest niezbędna dla osiągniecia zrównoważonej przyszłości energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wymaga skoordynowanych działań w zakresie rozwoju i wdrażania technologii odnawialnych , modernizacji infrastruktury energetycznej oraz tworzenia odpowiednich polityk. Rola państwa jest więc niezbędna. Nie powinniśmy mieć wątpliwości że przejście w pełni na OZE jest niezwykle korzystne dla środowiska a jeszcze bardziej dla rozwoju ekonomicznego Polski.

Mariusz Luchowski
Country Manager Poland
Panasonic Heating& Ventilation Air-conditioning Europe (PHVACEU)


Rynek pomp ciepła – szanse i zagrożenia

Z danych branżowych organizacji wynika, że w porównaniu do wyników osiągniętych w rekordowym 2022 r., sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda w Polsce w 2023 r. odnotowała spadki. Według szacunków, bazujących na sprzedaży tzw. sell-in, spadki w tym segmencie sięgnęły 40%.  Analiza tzw. sprzedaży sell-in, czyli od producentów i dystrybutorów na magazyn pokazuje znaczące spadki w największej grupie produktowej, czyli pompach ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania budynków. Wzrost odnotowano jedynie w grupie gruntowych pomp ciepła, w ujęciu roku 2023.

W 2023 r. znaczące pogorszenie wyników sprzedaży odnotowuje cały polski rynek urządzeń grzewczych. Istotnym hamulcem dla pomp ciepła są bardzo wysokie ceny energii elektrycznej w relacji do cen innych paliw (gaz, węgiel). Niestety ze strony rządu zabrakło jasnych sygnałów skierowanych do obecnych i przyszłych użytkowników pomp ciepła, dających zapewnienie bardziej korzystnych cen energii elektrycznej i perspektywę ich spadku. Jednocześnie takie sygnały pojawiły się w odniesieniu do kotłów gazowych wykorzystywanych w ogrzewaniu domów. W Polsce stosunek cen energii elektrycznej do gazu ziemnego wynosi obecnie ponad 4:1, co mocno utrudnia rozwój rynku pomp ciepła. W innych krajach UE również występuje chwilowo niekorzystna relacja cenowa, choć w większości sytuacja nie jest aż tak kryzysowa. Rynek pomp ciepła w Polsce jest wciąż na etapie kształtowania się i zależy od wielu czynników m.in. od cen energii elektrycznej, gazu, węgla, przepisów UE i lokalnych polskich, programów wspierających technologię pomp ciepła (dotacje, modyfikacja systemu net – billingu dla PV) oraz dedykowanych taryf energetycznych dla użytkowników pomp ciepła.

Mamy nadzieję, że pomimo wszystkich trudności cała branża grzewcza wykorzysta ogromny potencjał polskiego rynku pomp ciepła. Żeby tak się stało potrzebne są szerokie kampanie informacyjne na rzecz pomp ciepła, które będą nie tylko kluczowym narzędziem w promowaniu zrównoważonego ogrzewania, ale również niezbędnym elementem w procesie edukacji konsumentów i wspieraniu transformacji energetycznej, spójna wizja rządu oraz programy wsparcia dla użytkowników pomp ciepła. Należy nie tylko zdawać sobie sprawę z nieuniknionych problemów powiązanych z tak dynamicznymi zmianami rynku, ale starać się również na nie przygotować.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka elementów, które ułatwią „odbicie” na polskim rynku pomp ciepła. Jest to nowe stanowisko koalicji rządowej w sprawie obniżenia cen energii i upowszechnienia OZE oraz mocne wsparcie polityki unijnej. Wyraźnym sygnałem dla rynku jest również osiągnięcie 7 grudnia br. porozumienia przez Radę UE i Parlament Europejski ws. nowelizacji dyrektywy budynkowej (EPBD). Od 2030 r. wszystkie nowe budynki w UE mają być realizowane jako zeroemisyjne, a do 2040 r. ma nastąpić całkowite odejście od wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia budynków.

Firma Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. oprócz inwestycji w nowe produkty i szkolenia inwestuje 300 milionów euro w budowę nowej fabryki pomp ciepła w Polsce, która ma zostać uruchomiona w tym roku. Dzięki tym działaniom możemy produkować urządzenia w Polsce i sprzedawać je w Europie, oraz zapewnić europejskim konsumentom stabilne dostawy urządzeń grzewczych i natychmiastowy dostęp do najnowszej technologii Daikin.

Piotr Kokoszka
Dyrektor Sprzedaży – Residential
Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.


Pompy ciepła systemem grzewczym przyszłości

Pompy ciepła w ostatnich latach ugruntowały wyraźnie swoją pozycję jako wiodącego systemu grzewczego obecnie i w przyszłości. Przełom ten jest nieodwracalny i popyt będzie na pewno rósł. Tylko od stycznia do maja 2023 r. wielkość sprzedaży wzrosła o 120%! Problemy z zaopatrzeniem zostały w znacznym stopniu rozwiązane dzięki rozbudowie naszych obiektów produkcyjnych i rozwojowych w Haag i innych zakładach, podwoiliśmy moce produkcyjne w odniesieniu do pomp ciepła do ogrzewania i CWU.

Zwiększenie możliwości produkcyjnych przyniosło ogólną normalizację na rynku. Wróciło zapotrzebowanie na klasyczną sprzedaż z intensywnym doradztwem na rzecz klientów wraz z uwypukleniem konkretnych zalet marki OCHSNER, jak najwyższa sprawność i jakość oraz wysoko oceniany dział obsługi klienta i serwis fabryczny.

Asortyment OCHSNER zawiera wiele dobrych argumentów uzasadniających zakup. OCHSNER jest gotowy na zmiany, które niesie ze sobą nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Żadna firma z naszej branży nie ma większego doświadczenia z czynnikami roboczymi wszystkich rodzajów niż OCHSNER. Jesteśmy dobrze przygotowani na wszystkie scenariusze. W 2024 r. na rynek wejdzie AIR FALCON w dwóch indeksach mocy z R32 i naturalnym czynnikiem roboczym R290. Wkrótce potem dołączy do niego także AIR EAGLE jako monoblokowe urządzenie wyższej klasy na bazie propanu.

Naszym najlepiej sprzedającym się produktem jest AIR HAWK 518 z niewybuchowym czynnikiem roboczym R32, który ze względu na swoje znakomite właściwości w zakresie sprawności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska uważany jest za bardzo przyszłościowy. Modele te stanowią arcydzieło bezpieczeństwa technicznego i odznaczają się nawet 80% niższym współczynnikiem GWP. Wysoki potencjał widzimy też w dostępnym od końca 2023 r. modelu AIR HAWK 1850. Odznacza się on mocą o 10 kW większą w punkcie pracy -7°C niż bardzo udany model AIR 41, znakomitym współczynnikiem COP i bardzo cichą pracą jak na urządzenie tej klasy mocy. Ma on zatem wszelkie szanse, aby zdobyć rynek większych budynków. Wyraźne sygnały wzrostu widać także na rynku pompy ciepła dużej mocy. OCHSNER AIR 85 sprawdza się już znakomicie w wielu zmodernizowanych i niezmodernizowanych budynkach komercyjnych, a także mieszkalnych. Również duże i przemysłowe pompy marki OCHSNER Energietechnik (OET) cieszą się dużym zainteresowaniem w wielu krajach. Uzupełniając serię TERRA o model TERRA FOX – wcześniej Sole Tower – wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu klientów na większą elastyczność. Model jest dostępny w trzech klasach mocy od 2 do 16 kW i oferuje najwyższą sprawność oraz rozbudowane funkcje ogrzewania i przygotowania CWU na najmniejszej powierzchni dla budownictwa mieszkaniowego lub osiedli. Oferowanie przez OCHSNER najszerszego katalogu najsprawniejszych urządzeń do przygotowania CWU również okazało się opłacalne: wielkość sprzedaży podwoiła się w ubiegłym roku, a potencjał jeszcze długo nie będzie wyczerpany. Widzimy wiele powodów, aby z optymizmem patrzeć na nadchodzące miesiące i dalszą przyszłość.

Sebastian Bełzowski
Export  Director
OCHSNER


FREE POLSKA – wyłączny przedstawiciel marki GREE w Polsce

Od przeszło trzydziestu lat Gree jest liderem rozwiązań chłodzenia domów, mieszkań i lokali użytkowych. Pod szyldem Free Polska stworzyliśmy markę, która dzisiaj zajmuje drugie miejsce w Europie, a na świecie należy do pierwszej dziesiątki największych firm, współpracujących z Gree Electric Appliances – największym przedsiębiorstwem klimatyzacyjnym na świecie.  Wystarczyły dwie dekady, by osiągnąć wysoką i stabilną pozycję, która jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa klientów i partnerów biznesowych. Naszą misją – jako członka globalnej społeczności – jest mieć realny wpływ na transformację energetyczną oraz poprawę komfortu życia i dobrobytu społeczeństw. Nieustanne inwestycje w badania i rozwój dają nam pewność, że naszym klientom dostarczamy wyłącznie innowacyjne i zaawansowane technologicznie urządzenia, które użytkuje już ponad 500 milionów klientów w 180 krajach na świecie. To właśnie rozwój technologii doprowadził urządzenia chłodzące Gree na najwyższy poziom efektywności i inteligencji pracy, tworząc jednocześnie naturalną przestrzeń do rozwoju produktów i usług w kolejnych w obszarach. Już bowiem ponad cztery lata Free Polska – jako wyłączny przedstawiciel marki Gree w Polsce – kontynuuje swoją misję także w obszarze ogrzewnictwa budynków i promocji pomp ciepła.

Jesteśmy jednak świadomi, że dzisiaj sam produkt, choćby najlepszy, to wciąż za mało. Dlatego już od 2017 roku Free Polska kontynuuje i rozwija autorski program szkoleń branżowych AKADEMIA GREE, który stanowi odpowiedź na wyzwania branży. Rocznie szkolimy około tysiąca instalatorów, systematycznie podnosząc ich kompetencje, których zwieńczeniem jest certyfikacja GREE. Kontynuacja współpracy z Autoryzowanymi Instalatorami odbywa się dzięki pionierskiej aplikacji mobilnej GREE – STREFA INSTALATORA. Narzędzie to skutecznie wspiera monterów ich w codziennej pracy, zapewniając jednocześnie najwyższy standard obsługi użytkowników końcowych. Nie tylko dostarczamy produkty, ale łączmy klienta końcowego z instalatorem, tym samym oszczędzając mu długich poszukiwań. Fachowcom zaś, swoim partnerom biznesowym, nie tylko zapewniamy klientów, ale tworzymy również praktyczne narzędzia do komunikacji z klientem.

W naszej ocenie tradycyjny, sztywny podział na B2B i B2C traci dzisiaj sens – mamy do czynienia z nowym modelem biznesowym, gdzie właściwie interpretowana klientocentryczność staje się fundamentem strategii firmy. Wymaga to oczywiście przemyślanej infrastruktury, powiązanej ze ścieżką klienta końcowego, opartej na zrozumieniu jego procesu zakupowego oraz roli, jaką odgrywają w tym procesie partnerzy biznesowi firmy. Jestem przekonana, że we Free Polska wszyscy dobrze to już rozumiemy. Mamy też nadzieję, że takie odpowiedzialne i szczelne rozwiązania w zakresie promocji i sprzedaży pomp ciepła wpłyną pozytywnie na odbiór technologii i z biegiem czasu uda nam się wspólnie z innymi, świadomymi zagrożeń producentami pomp ciepła i klimatyzacji stworzyć rynek oparty na zaufaniu klientów, a tym samym jakościowych rozwiązaniach chłodniczych i grzewczych.

Elżbieta Krawczyk-Grzyb
Prezes Zarządu
Free Polska


Perspektywa rozwoju technologii pomp ciepła w Polsce jak i w Europie jest ogromna.

Polityka UE w temacie Odnawialnych Źródeł Energii w tym pomp ciepła sprzyja rozwojowi tego sektora. W dalszym ciągu istnieją jednak bariery, które utrudniają realizację tej polityki.

Założenie dyrektywy EPBD jest istotne, jednak bez odpowiednich narzędzi wspierających trudna będzie ich szybka realizacja. Ważne jest podjęcie kompleksowych działań, zarówno od strony rządowej: kampanie informacyjne, programy wspierające, jednolita, konkretna polityka w zakresie transformacji energetycznej, jak i od strony producentów/dystrybutorów, na których spoczywa obowiązek odpowiedniego przeszkolenia instalatorów i zapewnienie sprawnego montażu niwelującego tym samym wszelkie ewentualne usterki.

Rozwijając markę HAIER widzimy, z jakimi problemami boryka się branża. Widzimy, że potrzeba zdecydowanych ruchów. Tylko wiarygodni gracze, istniejący na rynku od wielu lat są w stanie sprostać wszystkim wymaganiom stawianym branży. Ogromne doświadczenie i zaufanie jakie marka Haier zdobyła na całym świecie pokazuje, ze jest jednym z takich partnerów. Tworzy produkty wysokiej jakości i inwestuje w najnowocześniejsze technologie.  Natomiast, my- Refsystem jako Generalny Dystrybutor HAIER kontynuując tę misję chcemy zapewnić Klientom jak najwyższy poziom wsparcia sprzedażowego i posprzedażowego, Świadomi jesteśmy, że wraz z dobrym produktem musi iść cały pakiet wsparcia. Muszą być realizowane działania od etapu doradztwa, sprzedaży, montażu, aż po obsługę pogwarancyjną.

Inwestowanie w uzyskanie jak najwyższych kwalifikacji instalatorów jest obok sprawdzonego produktu i doświadczenia firmy, kolejną składową całego ekosystemu wsparcia. Cykle szkoleń autoryzacyjnych muszą być rzetelne. Kładziemy duży nacisk, na wiedzę i umiejętności instalatorów z jakimi współpracujemy, dlatego proces uzyskania certyfikatu APS jest ściśle przestrzegany.  To podejście gwarantuje obecność na liście APS samych uczciwych i profesjonalnych partnerów.  Instalatorom trzeba zapewnić stały kontakt z serwisem i działem wsparcia.

Jednak trzeba pamiętać, że na końcu tej drogi  znajduje się użytkownik pompy ciepła i to jemu trzeba zapewnić bezpieczeństwo i komfort z użytkowania.

Mając to na uwadze, uruchomiliśmy Centralny System Zarządzania pompami ciepła. Dzięki niemu wszystkie zamontowane pompy ciepła są zarejestrowane i mamy wgląd w wykonanie i działanie całej instalacji.

To rozwiązanie daje klientom gwarancję sprawnie działającego urządzenia, sprawnego montażu i przede wszystkim gwarancję bezpiecznego użytkowania.

Choć powszechnie, wiedza w temacie energii odnawialnej jest coraz większa, stale musimy edukować społeczeństwo, informować na co zwracać uwagę i reagować na pojawiające się fake newsy. Kampanie organizowane przez PORT PC jak i poszczególnych dystrybutorów są świetnym przykładem edukacji społeczeństwa i z pewnością przyczynią się do wzrostu wiedzy w temacie korzyści z użytkowania pompy ciepła.

Reasumując, możemy wyodrębnić trze obszary, które odgrywają kluczową rolę w procesie rozwoju pomp ciepła: Są to:

  1. polityka w zakresie transformacji energetycznej;
  2. produkt oraz cały ekosystem wsparcia ze strony dystrybutora/producenta;
  3. kampanie informacyjne.

Wierzmy, że zarówno nasze działania  jak i pozostałych dystrybutorów  będących w PORT PC przyczynią się do stałego rozwoju pomp ciepła, a tym samy realizacja założeń pakietu Fit for 55 będzie możliwa.

Wiesława Stucka
Dyrektor marketingu
Refsystem sp. z o.o. Generalny Dystrybutor HAIER i HEIKO w Polsce

Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych w obliczu zmian w dyrektywie EPBD.

Zmiany, które zostały wprowadzone w dyrektywie EPBD w tym roku, są znaczące z punktu widzenia mieszkańców budynków wielorodzinnych. Polskie zasoby budowlane wielorodzinne są w większości słabo lub w ogóle nie zaizolowane więc są typowymi wampirami energetycznymi. Większość z nich w obliczu zapisów dyrektywy EPBD musi być w najbliższych latach zmodernizowana zarówno pod kątem izolacji, jak również źródła ciepła – często zasilane są ciepłem z lokalnej kotłowni węglowej lub gazowej. Proces izolacji takiego budynku jest czasochłonny, a w przypadku budynków podlegających nadzorowi konserwatora zabytków bardzo czasochłonny oraz kosztowny. Aby sprostać wymaganiom dyrektywy EPBD najszybszą metodą jest wymiana źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła. W przypadku budynków wielorodzinnych wymiana instalacji wewnętrznych c.o. jest bardzo trudna ze względu na lokatorów zamieszkujących lokale oraz na potencjalne remonty ich lokali po wymianie instalacji c.o. oraz odbiorników. Aby uniknąć wymiany instalacji c.o. oraz odbiorników ciepła pompa ciepła powinna zapewniać wysokie parametry wody zasilającej w niskich temperaturach zewnętrznych -15 lub -20 st. C . Pompy te muszą mieć również  możliwość modulowania swoją mocą tak, aby pracowały z małą mocą w okresach przejściowych. W przypadku modernizacji zamieszkałego obiektu najważniejsze jest aby proces ten uprościć i przyjąć rozwiązanie techniczne najprostsze w implementacji oraz dające najlepsze z możliwych w takim przypadku efekty oszczędności energii. W obliczu nowego systemu opodatkowania emisji od paliw kopalnych ETS2 również w budynkach mieszkalnych wybór pompy ciepła jako najtańszego źródła ciepła wydaje się oczywisty.

Budynki takie z czasem ( lub najlepiej równolegle ) należy poddać kompleksowej termomodernizacji w postaci izolacji ścian, dachu oraz wymianie stolarki drzwiowej oraz okiennej. Proces termomodernizacji takiego budynku należy szczegółowo przemyśleć oraz zaplanować. Jeżeli najpierw wymieniamy źródło ciepła na ekologiczną pompę ciepła, a w planach mamy zaizolowanie budynku po 2-3 latach ze względów proceduralnych czy też finansowych, musimy podczas dobierania urządzeń sprawdzić czy mają możliwość pracy ciągłej w obciążeniach częściowych. W ten sposób unikniemy tzw. taktowania co prowadzi do uszkodzenia sprężarki – budynek po zaizolowaniu będzie miał mniejsze zapotrzebowanie na ciepło oraz instalacja c.o. będzie wymagała niższych temperatur wody aby zapewnić komfort cieplny w pomieszczeniach.

Wiele wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz zarządców nieruchomości nie zdaje sobie sprawy, iż za niecałe 3 lata rachunki za ogrzewanie gazem lub węglem znacząco wzrosną ( ETS2). Należy więc już teraz rozpocząć proces modernizacji istniejących budynków aby móc go rozłożyć na kilka lat i uniknąć jednorazowych kosztów takiego przedsięwzięcia. Obecnie programy wspierające finansowo takie przedsięwzięcia są bardzo skomplikowane w pozyskaniu środków i mam nadzieję, iż w najbliższym czasie to się zmieni abyśmy my jako branża mieli możliwość obsłużenia dużego zapotrzebowania ze strony rynku. Nie ma możliwości aby branża sprostała całemu zapotrzebowaniu rynku w bardzo krótkim czasie. Dlatego im szybciej podejmiemy działania tym będzie to proces łatwiejszy i mniej nerwowy, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz błędów. Potrzebne są ogólnopolskie kampanie informacyjne ze strony rządu oraz kompleksowe programy wsparcia wspólnot, spółdzielni oraz zarządców nieruchomości, aby proces termomodernizacji budynków wielorodzinnych przebiegł w sposób prawidłowy. My jako branża pomp ciepła nie możemy po raz kolejny edukować społeczeństwa tak jak miało to miejsce w przypadku pomp ciepła do domów jednorodzinnych.

Maciej Ferdek
Product Sales Development Manager ATW
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce