Znak Jakości EHPA Q dla pomp ciepła

Stałym warunkiem rozwoju rynku pomp ciepła jest zapewnienie odpowiedniej jakości produktów oraz profesjonalnych usług związanych z ich projektowaniem montażem i serwisem. PORT PC sukcesywnie wprowadza do Polski narzędzia, które dają gwarancje wysokiej jakości produktów i usług. Od 2014 roku w naszym kraju prowadzone są szkolenia w ramach Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji (EUCert). Kolejnym narzędziem w rękach instalatorów stały się publikowane przez PORT PC pierwsze w Polsce branżowe wytyczne dotyczące projektowania i wykonania instalacji z pompami ciepła. Od kilku lat w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania tą technologią. Od maja 2015 producenci pomp ciepła mają możliwość uzyskania na oferowane produkty w Polsce Europejski Znak Jakości na Pompy Ciepła (EHPA-Q). Te trzy grupy przedsięwzięć podjętych przez PORT PC dają gwarancje wysokiej jakości pojedynczych urządzeń i kompletnych instalacji z pompami ciepła co w rezultacie końcowym skutkować będzie wysokim poziomem bezpieczeństwa i długoletnim zadowoleniem inwestora.

Znak jakości może zostać przyznany wyłącznie trwałym, niezawodnym i energooszczędnym produktom o wysokim standardzie obsługi użytkowników.

Znak jakości przyznawany w oparciu o tak rygorystyczne kryteria może z powodzeniem przyczynić się do dalszego rozwoju rosnącego rynku pomp ciepła.

W szczególności, znak jakości EHPA-Q:

 • zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo zakupu oraz korzyści w długiej perspektywie czasu;
 • dostarcza silnych argumentów wszystkim podmiotom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finansowe wsparcie ze strony organów państwowych; (jest odpowiednikiem znaku jakości Solar Keymark przyznawanego termicznym kolektorom słonecznym)
 • pomaga ugruntować obecny wizerunek pomp ciepła jako urządzeń energooszczędnych, niezawodnych i wysokiej jakości;
 • przyczynia się do zdobycia przez pompy ciepła statusu urządzeń innowacyjnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii i przyjaznych dla środowiska;
 • pomaga chronić obecne rynki pomp ciepła przed konkurencją ze strony tanich pomp ciepła o niskiej jakości.

Znak jakości EHPA-Q jest przyznawany indywidualnie pompom ciepła lub typoszeregom i obowiązuje tylko w kraju, w którym został nadany. Znak mogą sprężarkowe pompy ciepła z napędem elektrycznym, wykorzystujące odnawialną energię z otoczenia (powietrze, woda, grunt, ciepło geotermalne), o mocy maksymalnej nie przekraczającej 100 kW. Certyfikat potwierdzający jakość pomp ciepła nadawany jest wyłącznie jednostkom grzewczym lub grzewczo-chłodzącym. 

Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp ciepła) znakiem jakości EHPA-Q potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). W ich zakres wchodzi m.in. pozytywna ocena z testów przeprowadzanych według określonych procedur i dokonanych zgodnie z wymaganiami Norm Europejskich EN14511 (w zakresie współczynnika efektywności COP), EN 16147 (w zakresie wydajności ciepłej wody użytkowej) oraz EN 12102 (w zakresie pomiaru hałasu i wyznaczania poziomu mocy akustycznej). Ponadto pompy ciepła muszą przejść badania testowe dotyczące bezpieczeństwa oraz pracy w skrajnych warunkach. Testy urządzeń wykonywane są w niezależnych ośrodkach badawczych, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i certyfikowanych przez przez EHPA. Kolejnym z kryteriów przyznawania znaku jakości EHPA-Q jest gwarancja producenta na zapewnienie określonego poziomu usług w kraju gdzie przyznany jest znak jakości (np. sieć obsługi klienta na obszarze sprzedaży, w tym serwis gwarantujący czas reakcji do 24 godzin od momentu wystąpienia usterki lub zgłoszenia klienta). Producent musi również zapewnić minimum dwuletnią gwarancję na urządzenie oraz zadeklarować, że części zamienne do danej pompy ciepła będą dostępne przez okres co najmniej 10 lat – licząc od daty zakupu.

Znak EHPA-Q jest gwarancją wysokiej jakości, jego wdrożenie w Polsce może przyczynić się do ograniczenia wprowadzania na rynek urządzeń niespełniających określonych wymogów jakościowych. 

W Polsce za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest Polska Komisja Znaku Jakości EHPA-Q ustanowiona przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Przewodniczącym komisji jest dr inż. Adolf Mirowski. Komisja jest odpowiedzialna za organizację procedury składania wniosków o przyznanie znaku jakości oraz weryfikację spełniania wymogów EHPA-Q. Odpowiada również za aktualizowanie listy certyfikowanych pomp ciepła.

Znak jakości EHPA-Q wywodzi się ze znaku D-A-CH zapoczątkowanego w 1996 roku przez stowarzyszenia pomp ciepła z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Ideą znaku D-A-CH było stworzenie wspólnego zestawu wymogów, jakie zapewniłyby odpowiednią jakość pomp ciepła (dotyczącą zarówno produktu jak i usług). Od roku 2007 znak był stopniowo przenoszony do Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Dzięki rozszerzeniu obszaru jego stosowania o dodatkowe kraje (Szwecja, Finlandia) oraz nowym przepisom prawnym, akronim D-A-CH został w 2009 roku zastąpiony nowym: europejskim znakiem jakości dla pomp ciepła EHPA-Q. Obecnie jest dostępny w Austrii, Belgii, Czechach, Holandii, Finlandii Francji, Niemczech, Polsce, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii

Najważniejsze wymagania:

  • Zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami krajowymi (oznakowanie CE)
  • Minimalny poziom efektywności zdefiniowany według poniższych norm (punkty pracy – wymagana wartość COP), wyznaczony w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych akredytowanych zgodnie z ISO 17025 dla testowania pomp ciepła:

EN 14511

   – solanka/woda B0/W35 – 4.30
   – woda/woda W10/W35 – 5.10
   – powietrze/woda A2/W35 – 3.10

EN 14825 (SCOP)

   – powietrze/powietrze – konieczne jest spełnienia minimalnych wymagań dla klasy A zgodnie z regulacjami UE, tj. wartość SCOP nie może być niższa niż 3.4.

EN 15879-1

   – bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda E4/W35 – 4.30

EN 16147

   – pompy ciepła do c.w.u.
 • Deklaracja poziomu hałasu zgodnie z normą EN 12102
 • Zapewnienie sieci dystrybucji, planowania, serwisu oraz dokumentacji w języku urzędowym danego kraju.
 • Zapewnienie sieci obsługi klienta w obszarze pozwalającym na zareagowanie w ciągu 24h na skargi klienta
 • Zapewnienie dwuletniej gwarancji na urządzenie oraz dostępności części przez minimum 10 lat.