STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI ROZWOJU TECHNOLOGII POMP CIEPŁA

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, zwane dalej PORT PC działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( tekst jednolity: Dz. U. z 29. 06. 2003 r. Nr 79 poz. 855 z p. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. Skupia osoby, które związane są zawodowo lub są zainteresowane zagadnieniami badań, rozwoju, dokumentowania, racjonalnej eksploatacji i wdrażania technologii pomp ciepła, jak również edukacją i promocją w tym zakresie.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej PORT PC. 

 

§ 2 

1. Siedzibą PORT PC jest miasto Kraków.

 

§ 3 

1. Terenem działania PORT PC jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych PORT PC może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie PORT PC posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

Jest organizacją pozarządową i apolityczną.

 

§ 5 

1. PORT PC współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6 

1. PORT PC opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 7 

1. PORT PC może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8 

1. PORT PC odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają za jego zobowiązania swoim własnym majątkiem.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 9 

1. Celem działania PORT PC jest prowadzenie działalności badawczej, wdrożeniowej, edukacyjnej i promocyjnej związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności przedsięwzięć dotyczących pomp ciepła.

 

§ 10 

1. PORT PC realizuje swoje cele poprzez :

a. Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez przyczynianie się do rozwoju technologii pomp ciepła i ich masowego stosowania oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju.

b. Kreowanie najwyższych standardów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych oraz przekazywanie wiedzy uczestnikom procesów inwestycyjnych.

c. Zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.

d. Popularyzowanie i promowanie pomp ciepła i technologii związanych poprzez rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o stanie, możliwości wykorzystania, aspektach ekonomicznych i ekologicznych oraz perspektywach rozwoju tych dziedzin w Polsce i na świecie.

e. Integrowanie osób, instytucji i firm związanych z pompami ciepła.

f. Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń, rozwoju wiedzy i technologii oraz przepływu informacji dotyczącej problematyki pomp ciepła.

g. Organizowanie tematycznych konferencji, seminariów, wystaw, szkoleń i wykładów, wydawanie książek, czasopism, broszur i innych publikacji związanych z celami PORT PC,

h. Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Rozdział III. Członkowie PORT PC 

§ 11 

1. Członkami PORT PC mogą być osoby fizyczne i prawne przestrzegające norm etycznych w życiu społecznym i zawodowym.

2. Osoba prawna działa w PORT PC poprzez swojego przedstawiciela oraz może być jedynie członkiem wspierającym.

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. PORT PC zrzesza członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

5. Członkiem zwyczajnym PORT PC może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację 5 członków zwyczajnych oraz zobowiąże się do regularnego opłacania składek.

6. Członkiem wspierającym PORT PC może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacji celów PORT PC, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia (deklaracji).

7. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, uchwał władz PORT PC oraz ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu (deklaracji).

8. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój technologii pomp ciepła lub działalność PORT PC.

9. Członkowstwo honorowe nadawane jest decyzją Zarządu na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych. Decyzja podejmowana jest w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

10. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć w posiedzeniach władz PORT PC z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 12 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz PORT PC,

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności PORT PC,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez PORT PC,

d. zgłaszania wniosków co do działalności PORT PC.

 

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. czynnego udziału w działalności PORT PC i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz PORT PC,

d. dbania o dobre imię oraz mienie PORT PC 

e. regularnego opłacania składek.

 

§ 14 

1. Członkostwo w PORT PC ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do PORT PC złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd z powodu :

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres minimum 90 dni,

– rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz PORT PC,

– działania na szkodę PORT PC 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Zarząd podejmuje decyzję o wykluczeniu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w PORT PC przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.  

 

Rozdział IV. Władze PORT PC 

§ 15 

1. Władzami PORT PC są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

 

§ 16 

1. Władze PORT PC wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku zmniejszenia składu wyżej wymienionych władz statutowych powyżej 50% władze te wybierane są przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane przez pozostałych Członków Zarządu w terminie 30 dni od daty zaistnienia powyższej sytuacji.

 

§ 17 

1. Uchwały wszystkich władz PORT PC zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie zapadają one większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Uprawnionym do głosowania jest członek, który w chwili podejmowania uchwały nie posiada nieusprawiedliwionych zaległości w opłaceniu składek członkowskich.

 

§ 18 

1. Kadencja wszystkich wybieranych władz PORT PC trwa 4 lata.

 

Rozdział IVA. Walne Zebranie Członków. 

§ 19 

1. Najwyższą władzą PORT PC jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie w ciągu 7 dni. Wszystkie uchwały Walnego

Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany przez uczestniczących w nim członków zwyczajnych.

6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania uchwał Walnego Zebrania decyduje głos Przewodniczącego.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na pisemny wniosek (określający cel spotkania):

a. Komisji Rewizyjnej,

b. co najmniej 40% ogólnej liczby członków zwyczajnych PORT PC,

c. z własnej inicjatywy.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przed upływem 30 dni od daty wpłynięcia do Zarządu wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju PORT PC,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz PORT PC,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz PORT PC,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego oraz zaciągania kredytów,

h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PORT PC i przeznaczeniu jego majątku,

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz PORT PC.

 

Rozdział IVB. Zarząd. 

§ 21 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością PORT PC zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje i działa w imieniu PORT PC na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 5 lub 7 Członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

§ 22 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą PORT PC,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem PORT PC,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz o przynależności do tych organizacji,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków PORT PC,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników PORT PC,

i. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

j. zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich w szczególnych przypadkach,

 

§ 23 

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro PORT PC i jego kierownika. Organizację i tryb pracy Biura określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd PORT PC.

 

Rozdział IVC. Komisja Rewizyjna. 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością PORT PC.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 Członków, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.

4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

§ 25 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności PORT PC,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności PORT PC i jego Zarządu,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

g. prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

h. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

i. pełnienie funkcji Sądu Koleżeńskiego, a w szczególności rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności PORT PC,

j. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków Zarządu PORT PC złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa. 

§ 26 

1. Źródłami powstania majątku PORT PC są:

a. składki członkowskie uiszczane w terminie i na zasadach ustalonych przez Zarząd,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,

d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu PORT PC,

e. wpływy z działalności gospodarczej.

2. PORT PC prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dochód PORT PC w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział VI. Sposób reprezentacji. 

§ 27 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu PORT PC, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. Prezes i upoważnione przez niego osoby używają pieczęci PORT PC,

2. Uchwały władz PORT PC są ważne, jeśli zostały sformułowane na piśmie, podjęte zgodnie z obowiązującymi procedurami i podpisane przez przewodniczącego tego organu PORT PC, który podejmował uchwałę.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe. 

§ 28 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu PORT PC podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 29 

1. Uchwałę o rozwiązaniu PORT PC podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PORT PC Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku PORT PC.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

§ 30 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 13 stycznia 2011 r.