Pompy ciepła

Polskie przepisy i rozporządzenia

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.

  Prawo geologiczne i górnicze
  649 KB

Przepisy i rozporządzenia UE

 • Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r.

  ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych.
  561 KB

 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 814/2013

  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej oraz wykonania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne
  793 KB

 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013

  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne
  767 KB

 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013r.

  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych
  1 351 KB

 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013r.

  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej
  1 277 KB

 • Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2013r

  zmieniająca decyzje 2007/506/WE oraz 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych na potrzeby przyznawania pewnym produktom oznakowania ekologicznego UE
  715 KB

 • Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013r.

  ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
  755 KB

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013r.

  uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne
  16 381 KB

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013r.

  uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne
  8 964 KB

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.

  Prawo geologiczne i górnicze
  649 KB

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r.

  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
  1 334 KB

 • Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2007r.

  określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła
  152 KB

Budynki

Polskie przepisy i rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.

  w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej
  1 761 KB

Przepisy i rozporządzenia UE

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r.

  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
  942 KB