Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w Zakresie Technologii Pomp Ciepła
I. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs organizowany jest w ramach działań statutowych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, zwanej dalej w skrócie PORT PC.
 2. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) wykonane w wyższych uczelniach w Polsce o tematyce bezpośrednio związanej z technologią pomp ciepła oraz ich zastosowaniem.
 3. Celem Konkursu jest popularyzowanie tematyki pomp ciepła w środowiskach naukowych i technicznych wyższych uczelni, oraz inspirowanie rozwoju prac naukowo-badawczych związanych z tą tematyką.

II. Zasady organizacji Konkursu

 1. Prace zgłaszane na Konkurs wraz z załączonymi dokumentami powinny być przekazane w formacie pdf na adres mailowy: konkurs@portpc.pl.
 2. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez wydziały szkół wyższych prowadzące kształcenie w przedmiotowym zakresie oraz indywidualnie przez absolwentów tych wydziałów.
 3. Praca może być zgłaszana do Konkursu tylko jednokrotnie.
 4. Zgłaszane prace mogą brać udział w innych konkursach.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • złożenie w ustalonym terminie ocenionej i obronionej pracy dyplomowej wraz z krótkim opisem pracy (maksymalnie 1 strona A4) oraz opinią promotora
   i recenzenta
  • złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu
 6. Wzór wniosku zgłoszenia pracy do Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, jest zamieszczony także na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
 7. Obronione prace dyplomowe powinny być zgłaszane do Konkursu w terminie do końca września w danym roku kalendarzowym.
 8. Komisja Konkursowa przeprowadza ocenę prac i organizuje podsumowanie każdej edycji Konkursu w terminie do końca października w danym roku kalendarzowym.

III. Zasady przyznawania nagród

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: najlepsza praca inżynierska
  i najlepsza praca magisterska.
 2. Informacje na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na stronie internetowej www.portpc.pl
 3. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Zarząd PORT PC z pośród członków Organizacji. Do składu Komisji Konkursowej mogą być dokooptowani przedstawiciele sponsorów Konkursu.
 4. Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo:
  • Etap 1 obejmuje wytypowanie przez Komisję Konkursową spośród zgłoszonych na Konkurs od 3 do 5 prac do drugiego etapu
  • Etap 2 obejmuje wybór przez Komisję Konkursową najlepszej pracy dyplomowej z każdej kategorii oraz wybór prac, którym przyznane zostaną wyróżnienia.
 5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 6. Streszczenia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej www.portpc.pl.
 7. W każdej kategorii poza nagrodami głównymi zostaną przyznane wyróżnienia w postaci certyfikatów.
 8. Dyplomy i wyróżnienia podpisuje Przewodniczący Komisji Konkursowej, Przewodniczący Rady Programowo Naukowej oraz Prezes Zarządu PORT PC.
 9. Lista zwycięzców każdej edycji Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portpc.pl.
 10. Nagrody oraz wyróżnienia wręczane są w sposób uroczysty, ustalony przez Zarząd PORT PC.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Za zabezpieczenie prac złożonych na Konkurs i warunki ich przechowywania odpowiada PORT PC.
 2. Organizator Konkursu przechowuje nagrodzone prace w wersji elektronicznej oraz recenzje i protokoły Komisji Konkursowej.
 3. Obsługę administracyjno-biurową Konkursu prowadzi PORT PC.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 6. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PORT PC.

 

 

Organizator