Regulamin Konkursu PORT PC na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle 2019

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle PORT PC 2019 (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Celem Konkursu jest popularyzowanie tematyki pomp ciepła w przemyśle, inspirowanie architektów i projektantów do stosowania tego typu rozwiązań, rozwoju prac naukowo-badawczych związanych z tą tematyką, a przez to zwiększanie ilości rzeczywistych aplikacji pomp ciepła w tym sektorze.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty opisujące przykłady zastosowania pomp ciepła o mocy łącznej powyżej 100kW we wszystkich sektorach przemysłu, zrealizowane i oddane do użytkowania na terenie Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu Organizatora.
7. Konkurs trwa w okresie od 20.12.2018 r. do 23.02.2019 r.

II Zasady Konkursu
8. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
a. zaakceptowanie warunków Regulaminu,
b. złożenie w terminie określonym w pkt. 9 lit. a Regulaminu, zgłoszenia konkursowego zgodnego ze wzorem zgłoszenia konkursowego PORT PC 2019, który stanowi Załącznik 1 niniejszego Regulaminu, w celu prezentacji projektów, podczas uroczystej gali wręczenia Nagród, która planowana jest na 28.02.2019 r. na VII Kongresie PORT PC w ramach targów ENEX w Kielcach.
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu jak również zgody na wykorzystanie zgłoszenia konkursowego wraz ze zdjęciami i materiałami pomocniczymi w celach marketingowych Organizatora oraz oświadczenia o nie naruszaniu praw osób trzecich, na formularzu który stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu
9. Ustala się następujące warunki udziału w Konkursie:
a. Zgłoszenie konkursowe wraz z załączonymi dokumentami o których mowa w pkt.8 lit. b-c Regulaminu, może nastąpić nie później niż do 15 lutego 2019 r. włącznie.
b. Projekty zgłaszane w Konkursie wraz z załączonymi dokumentami o których mowa w pkt. 8 lit. b-c Regulaminu, powinny być przekazane w formie plików elektronicznych (ppt – Załącznik 1, pdf – Załącznik 2 lub innych – materiały pomocnicze do zgłoszenia) na adres mailowy: biuro@portpc.pl
c. Wzór zgłoszenia konkursowego PORT PC 2019 stanowiący Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jest zamieszczony wraz z formularzem zgody i oświadczenia (Załącznik 2) na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.portpc.pl
d. Projekt może być zgłaszany do Konkursu tylko jednokrotnie.
e. Zgłaszane projekty mogą brać udział w innych konkursach.
10. Organizator powoła wewnętrzną komisję konkursową do nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu, zwaną w tekście niniejszego Regulaminu „Komisją”. Do zadań Komisji będzie należał w szczególności nadzór nad:
a. zapewnieniem uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym projektom,
b. zabezpieczeniem zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności podczas wyłaniania Zwycięzców Konkursu,
c. właściwym oznaczeniem i zabezpieczeniem wyłonionych zgłoszeń z danymi Zwycięzców.
11. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja w terminie do 22 lutego 2019 r., wybierając co najmniej 3 najlepsze projekty, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu, przyznając odpowiednio miejsca od 1 do 3. Projekty konkursowe nie będą losowane. Komisja konkursowa na podstawie zgłoszeń, o których mowa w pkt 8 lit. b-c Regulaminu, wybierze jej zdaniem najlepsze projekty, biorąc pod uwagę przede wszystkim przesłanki merytoryczne, efekty środowiskowe i ekonomiczne, jak również pomysłowość aplikacji pomp ciepła i możliwość powielania rozwiązań.
12. Komisja podpisze protokoły zawierające opis czynności i wyniki Konkursu. Organizator Konkursu przechowuje zgłoszone projekty wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w pkt 8 lit b-c Regulaminu oraz protokoły Komisji, w wersji elektronicznej przez okres 2 lat.
13. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
14. Uczestnicy, spełniający postanowienia Regulaminu, których projekty zostaną ocenione najwyżej przez Komisję, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 11 Regulaminu (dalej jako: „Zwycięzcy”), otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci kompletu wytycznych projektowania pomp ciepła PORT PC, o wartości 350zł (kwota zwolniona z podatku).
15. Do ogłoszenia Zwycięzców dojdzie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.portpc.pl
16. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia Nagród drogą telefoniczną lub e-mailową najpóźniej do dnia 23 lutego 2019 roku.
17. Nagrody oraz wyróżnienia mogą być wręczane w sposób uroczysty, w miejscu i terminie ustalonym przez Organizatora Konkursu. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do przekazania informacji o miejscu i terminie wręczenia Nagród na co najmniej 5 dni przed uroczystością.
18. Uczestnik, który uzyskał prawo do Nagrody zobowiązany jest odebrać Nagrodę w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Uczestnik nie może żądać zamiany prawa do nabycia nagrody na jakiekolwiek inne świadczenie, ani potrącenia tego prawa z jakimikolwiek należnościami przysługującymi Organizatorowi od Zwycięzcy.
19. Zwycięzcy Nagród, mogą wyrazić zgodę na podanie do publicznej wiadomości na łamach portalów prowadzonych przez Organizatora swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, a także mogą wyrazić zgodę na opublikowanie swojej fotografii, w tym fotografii wraz z nagrodą. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania tych fotografii oraz wyżej opisanych danych osobowych we wszelkich materiałach informujących o Konkursie objętych niniejszym Regulaminem oraz w reklamach i akcjach promocyjnych, w nieograniczonym terminie, zamieszczanych w prasie, mediach elektronicznych (radio, telewizja, Internet) i w reklamie zewnętrznej.
20. Jeżeli Zwycięzca nie spełni wszystkich obowiązków przewidzianych w Regulaminie w terminie do dnia 31 marca 2019 r., prawo do otrzymania Nagrody przez taką osobę wygasa. W takim też przypadku nie przewiduje się ponownego rozstrzygnięcia, zaś nie wydana Nagroda pozostanie własnością Organizatora.
21. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia (OC, AC, NW).
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Nagród określonych w Regulaminie.

III Postępowanie reklamacyjne

23. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo zgłaszania reklamacji.
24. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można wnosić od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w terminie do siedmiu dni od ostatecznego terminu wydawania Nagród.
25. W terminie określonym w pkt. 24 Regulaminu, Uczestnik może złożyć pisemną reklamację listem poleconym na adres: Komisja Konkursu na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC), ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków. Reklamacja powinna zawierać zarzuty dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, sposobu jej rozstrzygnięcia mającego wpływ na wygrane w Konkursie lub wstrzymania wydania Nagrody.
26. Reklamacja będzie rozpoznana w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej otrzymania przez Organizatora Konkursu.
27. Reklamacje będą rozpoznawane przez Komisję, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu.
28. Decyzje Komisji będą wydawane na piśmie. Decyzje Komisji są ostateczne.
29. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji w części lub w całości negatywnej dla Uczestnika Konkursu wnoszącego reklamację, Komisja sporządzi pisemne uzasadnienie, w którym odniesie się do zarzutów podniesionych w reklamacji.
30. Decyzja – wraz z uzasadnieniem, jeżeli jego sporządzenia wymaga Regulamin – zostanie wysłana niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji) listem poleconym Uczestnikowi Konkursu wnoszącemu reklamację.

IV. Ochrona danych osobowych
31. Administratorem danych osobowych Uczestników jest PORT PC z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków.
32. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
33. Dane osobowe podane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, w tym także w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Konkursu.
34. Przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach odbywać będzie się na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
35. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
36. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
37. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
38. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Uczestnik może kontaktować się Organizatorem pod adresem email: biuro@portpc.pl
39. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
40. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.
41. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

V Postanowienia końcowe

42. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
43. Wykładnia i interpretacja postanowień Regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Komisji konkursowej.
44. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie organizatora, w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, oraz w Internecie na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.portpc.pl
45. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
46. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PORT PC z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
47. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez nią przetwarzane w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu.
48. Dane osobowe Uczestnika mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
49. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.