Wytyczne PORT PC: Część 7 (książka)

52.50

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA

Kategoria:

Opis

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA
Cena: 52.50 brutto (w tym 5% VAT)
Część 7: Wytyczne projektowania, doboru, montażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. (wydanie 1/2020)
  • Na podstawie VDI 4645


Spis treści 

Uwagi wstępne

Wprowadzenie 

1 Zakres stosowania 

2 Odniesienia do innych wytycznych

3 Nazewnictwo

4 Symbole i skróty 

5 Granice bilansowania energii i analiza efektywności

5.1 Granice bilansowania energii 

5.2 Analiza efektywności pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym 

5.3 Analiza efektywności gazowej pompy ciepła 

6 Wstępna analiza 

6.1 Podstawowe przepisy prawne związane uzyskaniem zezwolenia 

6.2 Dostawa energii elektrycznej 

6.3 Wymogi szczególne przy użytkowaniu pomp ciepła napędzanych silnikiem elektrycznym 

6.4 Wymogi szczególne przy użytkowaniu pomp ciepła zasilanych paliwem 

6.5 Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których mają być zamontowane pomp ciepła 

7 Podział zadań uczestników procesu projektowania i montażu instalacji z pompą ciepła 

8 Podstawowa ocena (koncepcja)

8.1 Inwentaryzacja 

8.2 Częściowe obciążenie cieplne budynku 

8.3 Odbiór ciepła – instalacja grzewcza 

8.4 Chłodzenie budynku 

8.5 Podgrzewanie wody użytkowej 

8.6 Dobór mocy grzewczej pompy ciepła 

8.7 Sposób pracy pompy ciepła 

8.8 Zasobnik ciepła (bufor) wody grzewczej 

8.9 Dolne źródła ciepła pomp ciepła

8.10 Wykorzystanie energii słonecznej

8.11 Koncepcja instalacji 

8.12 Opracowanie oferty 

9 Szczegółowe projektowanie podzespołów i całej instalacji 

9.1 Przygotowanie szczegółowego projektu

9.2 Projektowe obciążenie cieplne 

9.3 Odbiór ciepła – instalacja grzewcza 

9.4 Chłodzenie budynku 

9.5 Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 

9.6 Dobór mocy grzewczej pompy ciepła 

9.7 Wybór sposobu pracy pompy ciepła 

9.8 Zasobniki buforowe i ich dobór

9.9 Dolne źródła ciepła 

9.10 Wykorzystanie energii słonecznej 

9.11 Koncepcja instalacji 

9.12 Stworzenie dokumentów wykonawczych i pozwoleń 

10 Wydanie zlecenia 

11 Uruchomienie i przeszkolenie

11.1 Uruchomienie instalacji 

11.2 Dokumentacja i przeszkolenie użytkownika

12 Kontrola instalacji 

A. Załącznik – Wybrane, powiązane ustawy, rozporządzenia i normy 

B. Załącznik – Projektowanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego

C. Załącznik – Przykład projektu instalacji z grzejnikami 

D. Uproszczony dobór średnicy rurociągu głównego i rozprowadzenia głównego w przypadku zastosowania pomp ciepła przeznaczonej do centralnego ogrzewania 

E. Załącznik – Lista kontrolna koncepcji i szczegółowego projektowania instalacji z pompami ciepła 

F. Załącznik – Algorytm ustalenia sposobów pracy i doboru pompy ciepła 

G. Załącznik – Układy hydrauliczne 

H. Załącznik – Określenie udziału pompy ciepła w pokryciu zapotrzebowania na ciepło

I. Załącznik – ocena efektywności elektrycznych pomp ciepła 

J. Uproszczone obliczanie obciążenia chłodniczego poszczególnych pomieszczeń wg metody HEA 

K. Załącznik – Analiza kosztów 

L. Załącznik- Przykład karty urządzenia – rozporządzenie KE w sprawie f-gazów 

M. Załącznik – Profile poboru c.w.u. (wyciąg z (EU) Nr. 814/2013, załącznik III)

N. Dobór mocy układu: pompa ciepła i drugie źródło ciepła zgodnie z PN-EN 12831 i PN-EN 14540 

O. Załącznik – Przykład obliczenia doboru pompy ciepła oraz innych elementów 

Bibliografia