Prezentujemy dane dotyczące wniosków w programie „Czyste Powietrze” o dofinansowanie urządzeń grzewczych w istniejących budynkach oraz we wszystkich budynkach.
Dane te dowodzą dużego zainteresowania inwestorów głównie urządzeniami grzewczymi korzystającymi z paliw kopalnych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja (dużo korzystniej dla OZE), gdy przyjrzeć się tylko wnioskom dla nowo budowanych domów. Informacje na temat wniosków o dofinansowanie dla nowych budynków przedstawialiśmy TUTAJ.

Fot. Shutterstock.com
Dominacja paliw kopalnych, a udział OZE to tylko 30%

Zestawienia przedstawione na wykresach 1-6 zostały przygotowane na podstawie odpowiedzi uzyskanych na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej oraz przygotowane dzięki uprzejmości p. Tomasza Nowaka z kancelarii prawnej QLEGAL, udzielonych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki. Dotyczą one wniosków złożonych od początku programu do 22 listopada 2019 r.

W przypadku analizy wniosków do wszystkich budynków (nowych i istniejących) około 61 % urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach złożonych w ramach programu „Czyste Powietrze”, stanowią urządzenia korzystające z paliw kopalnych czyli głównie kotłów gazowych (45%) oraz kotły na węgiel (16%). Około 37% złożonych wniosków o dofinansowanie to wnioski o dofinasowanie kotłów na drewno (21%) i pompy ciepła (16%).

Z kolei po zapoznaniu się z danymi może zaskakiwać to, że około 68 % urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach złożonych w ramach programu „Czyste Powietrze”, a odnoszących się do istniejących budynków, stanowią urządzenia korzystające z paliw kopalnych czyli głownie kotły gazowe (47%) oraz kotły na węgiel (21%). Około 31% złożonych wniosków o dofinansowanie to wnioski o dofinasowanie kotłów na drewno (22%) i pompy ciepła (9%).

Wykres. 1. Wybór technologii grzewczych – rozkład wniosków o dofinansowanie do źródeł ciepła w we wszystkich budynkach (istniejących i nowych) w programie „Czyste Powietrze” (informacja z 22 listopada 2019 r.)
Wykres. 2. Wybór technologii grzewczych– rozkład wniosków o dofinansowanie do źródeł ciepła w istniejących budynkach w programie „Czyste Powietrze” (informacja z 22 listopada 2019 r.)
Wpływ „Czystego Powietrza” na rynek urządzeń grzewczych

Dane dotyczące konkretnej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii (Wykres 3.) świadczą o istotnie dużym wpływie programu „Czyste Powietrze” na wzrost sprzedaży wybranych grup urządzeń grzewczych w 2019 r. szczególnie w przypadku pomp ciepła i kotłów na biomasę. W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda podana liczba wniosków stanowi około 50% przewidywanej liczby sprzedawanych urządzeń w 2019 r. w Polsce, a w przypadku gruntowych pomp ciepła (typu solanka/woda) – około 55%. Jeżeli chodzi o kotły na biomasę, liczba wniosków odnoszących się do tej technologii stanowi około 20% szacowanej łącznej liczby sprzedanych kotłów na biomasę w 2019 r. W przypadku kondensacyjnych kotłów gazowych jest to około 10% prognozowanej sprzedaży tych urządzeń w 2019 roku. Łączna liczba wniosków w programie „Czyste Powietrze” podanych do 22 listopada 2019 r. wyniosła ok. 84 tys. (około 58 tys. szt. w istniejących budynkach i 26 tys. szt. w nowych budynkach).

Z kolei szczegółowe dane liczbowe dotyczące liczby złożonych wniosków i rodzajów technologii grzewczych w przypadku budynków istniejących pokazuje wykres 4

Wykres 3. Liczba wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii grzewczych we wszystkich budynkach w programie „Czyste Powietrze” (informacja z 22 listopada 2019 r.)
Wykres 4. Liczba wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii grzewczych w istniejących budynkach w programie „Czyste Powietrze” (informacja z 22 listopada 2019 r.)

Jak rozkłada się popyt na urządzenia grzewcze w poszczególnych województwach?

Poniższe dane pokazują rozkład udziału wniosków o dofinansowanie źródeł ciepła we wszystkich wnioskach (obejmujących istniejące i nowe budynki) z podziałem na poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Wykres 5).
Tylko w sześciu województwach w Polsce udział urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii przekracza 50% czyli w województwach: lubuskim, dolnośląskim, zachodniopomorskie, opolskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W przypadku pozostałych województw dominują urządzenia grzewcze działające w oparciu o paliwa kopalne (gaz, węgiel).
Widać też wyraźnie, że są województwa gdzie absolutnie dominują kotły gazowe kondensacyjne i ich udział jest przeważający, tj. podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, śląskie, lubelskie. W przypadku kilku województw, takich jak: świętokrzyskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, opolskie widać też znaczny udział kotłów na biomasę (ok. 30% wniosków w tych województwach).

Dane przedstawione na wykresach 5 i 6 oraz ich rozrzut w poszczególnych województwach mogą świadczyć o konieczności przeprowadzania rzetelnej kampanii na temat technologii grzewczych używanych zarówno w nowych, jak i w istniejących w budynkach jednorodzinnych.

Wykres 5. Rozkład wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii w we wszystkich  budynkach w programie „Czyste Powietrze” z uwzględnieniem podziału na miasta wojewódzkie (WFOŚiGW) w Polsce (informacja z 22 listopada 2019 r.)
Wykres 6. Rozkład wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii w istniejących budynkach w programie „Czyste Powietrze” z uwzględnieniem podziału na miasta wojewódzkie (WFOŚiGW) w Polsce (informacja z 22 listopada 2019 r.)

Kwestia wpływu programu „Czyste Powietrze” na rynek urządzeń grzewczych będzie poruszana podczas zbliżającego się VIII Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, który odbędzie się 27 lutego 2020 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce (Sala Omega). Wydarzenie towarzyszy Targom ENEX. Patronat Honorowy nad VIII Kongresem PORT PC objęło Ministerstwo Rozwoju.

Wiodącym tematem VIII Kongresu PORT PC będzie efektywna elektryfikacja ogrzewania jako główny kierunek neutralności klimatycznej w sektorze ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej. Kongres PORT PC to najważniejsze wydarzenie branży pomp ciepła w ciągu roku, gromadzące co roku ponad 300 osób z branży. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: www.portpc.pl/kongres