Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.
Cel programu:

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji.
Zakres przedsięwzięcia może obejmować projekty kompleksowe, łączące źródło energii z systemem jej magazynowania, uzasadnionym pod względem technicznym i ekonomicznym. Więcej w programie priorytetowym.

2. Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Więcej w programie priorytetowym.

3. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. Więcej w programie priorytetowym.

Beneficjenci

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Budżet 

Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 tys. zł
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019-2025, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

Formy dofinansowania: 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”;
1) Dotacja,
2) Pożyczka.

Intensywność dofinansowania

1) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
2) Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki:
– kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł
oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,
Więcej w treści programu.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane brutto

– elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MWe – do 6,0 mln zł/MW
– systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp – do 2,5 mln zł/MW
– małe elektrownie wodne – do 5 MWe – do 25,0 mln zł/MW
– źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt – do 2,2 mln zł/MW
– kolektory słoneczne – do 1000 zł/kW
– biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego – do 15,0 mln zł/MW
– pompy ciepła – do 4 200 zł/kW dla gruntowych pomp ciepła, do 4 000 zł/kW dla powietrznych pomp ciepła
– towarzyszący magazyn energii – do 50% kosztów źródła

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

 
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
 
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
 
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
 

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu:
Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90  259

Osoby do kontaktu w sprawie programu:

Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969    
Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371
agroenergia@nfosigw.gov.pl

Dokumenty:

Źródło: NFOŚiGW